Plarium – Tahkim Sözleşmesi

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ. HAKLARINIZLA İLGİLİDİR. EĞER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YAŞIYORSANIZ, BU SÖZLEŞME TOPLU DAVA VE JÜRİLİ YARGILAMA FERAGATLARINI DA İÇERMEKTEDİR.

Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği.Plarium tarafından sağlanan ve gayri resmi olarak ya da asliye mahkemelerinde çözülemeyen ürün ya da hizmetlerin Şartlarına ya da kullanımına ilişkin tüm iddia ve anlaşmazlıklar (aşağıda belirtilen önleyici ya da diğer parasal olmayan tedbirler dışında) bu Tahkim Sözleşmesinin şartları kapsamında ayrı ayrı bağlayıcı tahkim ile çözülecektir. Bu Tahkim Sözleşmesi sizin, Plarium, bağlı şirketleri, iştirakleri, kurumları, çalışanları, ilgili selefleri, halefleri ve devredilenleri ile bu Şartlar altında sağlanan hizmet ya da emtiaların yetkili veya yetkisiz kullanıcıları ya da lehtarları için geçerlidir.

İhbar Şartı ve Gayri resmi Anlaşmazlık Çözümü. Herhangi bir taraf tahkim istemeden önce, diğer tarafa öncelikle iddia ya da anlaşmazlığın cinsini belirten bir Anlaşmazlık İhbarı (“İhbar”) göndermeli ve çözüm talebinde bulunmalıdır. İhbarlar, Plarium’a aşağıdaki adresten gönderilmelidir: [email protected].

İhbar alındıktan sonra, siz ve Plarium iddiayı ya da anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözüme kavuşturmayı deneyebilirsiniz. Eğer siz ve Plarium İhbar alındıktan sonraki otuz (30) gün içinde iddiayı ya da anlaşmazlığı çözüme kavuşturamazsa, iki taraftan biri tahkim sürecine başlayabilir. Herhangi bir tarafça yapılmış olan çözüme ulaştırma ücreti teklifi, varsa iki tarafında da yükümlü olacağı şekilde hakemin hüküm tutarını kararlaştırmasına kadar hakeme açıklanmayacaktır.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde öne sürülen tahkimi yapacak bir alternatif tahkim çözümü sağlayıcı (“ATÇ sağlayıcı”) kuruluş olan İsrail Ticari Tahkim Enstitüsü (IICA) yoluyla başlatılacaktır. Eğer IICA’nın tahkim yapma imkânı bulunmuyorsa, taraflar alternatif ATÇ Sağlayıcı seçmeyi Kabul eder. ATÇ Sağlayıcının kuralları, tahkimin başlatılması ve/veya istenmesi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, bu Şartlarla çatışma yaratmaması kaydıyla bu tahkimi tüm açılardan yönetecektir. Tahkimi yöneten IICA Kuralları http://www.borerut.com/ adresinde çevrimiçi olarak mevcuttur. Tahkim, tek bir tarafsız hakem tarafından gerçekleştirilecektir. Tahkim yeri Tel Aviv – Yafa, İsrail olacaktır. Hakemin hükmü üzerindeki tüm mahkeme kararları herhangi bir yetkili mahkemeye götürülebilir.

Yokluk Temelli Tahkim için Ek Kurallar Eğer yokluk temelli tahkime gidilecekse, bu tahkim telefon yoluyla, çevrimiçi ve/veya yazılı gönderim şeklinde yapılacak; hangisini istediğini tahkimi başlatan taraf seçecektir. Tahkimde eğer daha önceden taraflar arasında aksi anlaşılmadıysa, tarafların kendileri ya da şahitleri bulunmayacaktır.

Süre Sınırları. Eğer siz ya da Plarium tahkime yoluna giderse, bu tahkim zaman aşımını belirleyen kanunlar içerisinde (yani, iddiayı sunmak için yasal süre sonu) ve ilgili iddia için IIAC Kuralları kapsamında belirtilen süre sonu içerisinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

Hakemin Yetkileri. Eğer bir tahkim başlatılmışsa, sizin ve Plarium’un varsa hak ve yükümlülüklerini kararlaştıracak ve bu anlaşmazlık başka hususlar ile pekiştirilmeyecek ya da başka dava veya taraflarla birleştirilmeyecektir. Hakemin, bir iddianın tümünü ya da bir kısmını temlik etme kararı verme yetkisi vardır. Hakemin parasal hasarları tazmin etme ve geçerli yasalar, IICA Kuralları ve Şartlar kapsamında bireylere parasal olmayan çözüm ya da telafi sağlama yetkisi vardır. Hakem, yazılı bir hüküm ve bu hükmün dayandığı, tüm hasarların hesaplamasını da içeren önemli bulgular ve sonuçların yazılı olduğu bir karar beyannamesi verecektir. Bir mahkemede yargıcın elinde olan tek tek telafi hükmü verme yetkisi hakemde de vardır. Hakemin hükmü kesin ve sizinle Plarium için bağlayıcıdır.

Gizlilik. Hüküm ve buna uyum da dâhil fakat bununla sınırlı olmaksızın tahkim süreci her yönden gizli olacaktır. Taraflar aksi yasalarca istenmedikçe gizliliği sürdüreceklerini kabul eder. Bu madde, hiçbir tarafın bu Sözleşmenin icra edilmesi, tahkim hükmünün uygulanması ya da önleyici veya parasal olmayan tedbir istemek için her türlü gerekli bilgiyi bir mahkemeye göndermelerini engellemeyecektir.

Bölünebilirlik. Eğer bu Tahkim Sözleşmesinin herhangi bir kısmı ya da kısımlarının yetkili bir mahkeme tarafından kanunen geçersiz veya hükümsüz olduğu anlaşılırsa, bu kısım ya da kısımlar hükümsüz olacak ve çıkarılacaktır. Sözleşmenin kalan kısımları yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat Hakkı. Kendisine karşı bir iddia beyan edilen taraf, bu Sözleşmede öne sürülen herhangi hak ve yetkilerden feragat edebilir. Bu feragat, bu Sözleşmenin diğer kısımlarından feragat etme anlamına gelmez ve bu kısımları etkilemez.

Sözleşmenin Devamlılığı. Bu Tahkim Sözleşmesi, Plarium ile olan ilişkinizin kesilmesinden sonra da devam edecektir.

Asliye Mahkemesi. Yukarıdakilere bağlı olmaksızın, siz ya da Plarium asliye mahkemelerine bireysel dava götürebilir.

Acil Parasal Olmayan Tedbirler. Yukarıdakilere bağlı olmaksızın, herhangi bir taraf görülen tahkim statükosunu sürdürmek için bir devlet ya da federasyon mahkemesinin huzurunda acil parasal olmayan tedbir isteyebilir. Arabuluculuk hesaplamaları talebi bu Tahkim Sözleşmesi kapsamındaki diğer hak ve yükümlülüklerde feragat etme anlamına gelmez.

Jürili Yargılama Feragati. TARAFLAR İŞBU VESİLE İLE BİR ANAYASAL VE KANUNİ MAHKEMEYE GİTME VE BİR HÂKİM VEYA JÜRİ KARŞISINDA DURUŞMAYA ÇIKMA HAKLARINDAN VAZGEÇER, bunun yerine tüm iddia ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Sözleşmesi kapsamında çözüleceğini kabul eder. Tahkim süreçleri genelde mahkemelerde geçerli kurallardan daha kısıtlı, daha etkili ve daha az maliyetlidir ve mahkeme tarafından daha kısıtlı incelemeye tabiidir. Sizin ve Plarium’un arasında herhangi bir devlet veya federal mahkeme arasında tahkim hükümlerinin iptali ya da icrasıyla ilgili dava işlemlerinin başlatılması halinde SİZ VE PLARİUM JÜRİLİ DAVA HAKKINDAN VAZGEÇER, bunun yerine anlaşmazlığın bir hâkim tarafından çözüleceğini kabul edersiniz.

Grup ya da Birleşik Dava Feragati. BU TAHKİM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ TÜM İDDİA VE ANLAŞMAZLIKLAR GRUP OLARAK DEĞİL, BİREYSEL OLARAK TAHKİM EDİLMELİ YA DA DAVA EDİLMELİDİR VE BİRDEN FAZLA MÜŞTERİ YA DA KULLANICININ İDDİALARI DİĞER MÜŞTERİ YA DA KULLANICININKİLERLE BİRLEŞTİRİLEMEZ YA DA BUNLARLA PEKİŞTİRİLEMEZ.