PLARIUM - ARBITRAGEOVEREENKOMST

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. HET BEÏNVLOEDT UW RECHTEN. ALS U EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, OMVAT DEZE OVEREENKOMST EEN VRIJSTELLING INZAKE COLLECTIEF BEROEP EN EEN VRIJSTELLING VAN JURYRECHTSPRAAK.

Toepassing van de arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen (met uitzondering van claims voor opgelegde of billijke schadeloosstelling zoals hieronder beschreven) in verband met de gebruiksvoorwaarden van een door Plarium geleverd product of dienst die niet officieus of in een lagere rechtbank kunnen worden opgelost, zullen op individuele basis onder de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst en door bindende arbitrage worden beslecht. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en Plarium, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, voorgangers in belang, opvolgers en rechthebbenden, evenals alle geautoriseerde of ongeautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de gebruiksvoorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingvereisten en informele geschillenbeslechting. Voordat één van de partijen beroep kan doen op arbitrage, moet de vragende partij eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil ("kennisgeving") sturen naar de andere partij, waarin de aard en de basis van de claim of het geschil en de gevraagde schadeloosstelling worden beschreven. Een kennisgeving aan Plarium moet gestuurd worden aan: [email protected].

Na ontvangst van de kennisgeving kunnen u en Plarium proberen om de claim of het geschil officieus op te lossen. Als u en Plarium er niet in slagen om de claim of het geschil binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving op te lossen, kan elke partij een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een eventuele schikking die door een partij wordt aangeboden kan pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag heeft vastgesteld, indien van toepassing, waarop een van de partijen aanspraak kan maken.

Arbitragereglement. De arbitrageprocedure wordt geïnitieerd via het Israëlische Instituut voor Commerciële Arbitrage (IICA), een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting ("ADR-aanbieder"), die arbitrage aanbiedt zoals beschreven in dit onderdeel van de overeenkomst. Indien het IICA niet beschikbaar is om te bemiddelen, zullen de partijen instemmen een alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zullen van toepassing zijn op alle aspecten van deze arbitrage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de methode van het initiëren en/of eisen van arbitrage, behalve in de mate waarin dergelijke regels in strijd zijn met de voorwaarden. Het leidende IICA-reglement voor de arbitrage is online beschikbaar op https://www.borerut.com/. De arbitrage wordt uitgevoerd door één enkele, neutrale arbiter. De plaats van arbitrage is Tel Aviv - Jaffa, Israël. Een verzoek tot toekenning van afdwingbare rechtskracht aan het arbitraal vonnis kan bij elke bevoegde rechtbank worden ingediend. 

Aanvullende regels voor arbitrage met niet-verschijning Indien er gekozen wordt voor een arbitrageprocedure zonder persoonlijke verschijning, wordt de arbitrage telefonisch, online en/of uitsluitend op basis van schriftelijke stukken gevoerd; de specifieke wijze van arbitrage wordt gekozen door de partij die de arbitrageprocedure heeft opgestart. De arbitrage vraagt geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen, tenzij de partijen onderling anders zijn overeengekomen.

Tijdslimieten. Als u of Plarium voor arbitrage streven, moet de arbitrageprocedure ingeleid en/of geëist worden binnen de verjaringstermijn (d.w.z. de wettelijke termijn voor het indienen van een claim) en binnen een eventuele termijn die onder het IIAC-reglement voor de desbetreffende claim wordt opgelegd.

Autoriteit van de arbiter. Als er een arbitrageprocedure wordt gestart, beslist de arbiter over de eventuele rechten en verplichtingen van u en Plarium, indien van toepassing, en wordt het geschil niet geconsolideerd met andere kwesties of samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties toe te staan die beslissend zijn voor de gehele of een deel van de claim.

De arbiter heeft de bevoegdheid om een geldelijke schadevergoeding toe te kennen en om elk niet-geldelijk rechtsmiddel of niet-geldelijke vergoeding of schadeloosstelling toe te kennen die beschikbaar is voor een persoon onder het toepasselijke recht, de IICA-regels en de voorwaarden.  De arbiter geeft een schriftelijke uitspraak en een besluit, waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, inclusief de berekening van de eventueel toegekende schadevergoeding, worden beschreven.  De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis een uitspraak te doen als een rechter in een rechtbank. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en Plarium.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure, met inbegrip van maar niet beperkt tot de uitspraak van de arbiter en de naleving ervan, zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen om de vertrouwelijkheid te handhaven, tenzij anders vereist door de wet. Deze paragraaf belet een partij niet om aan een rechtbank alle informatie voor te leggen die nodig is om deze overeenkomst af te dwingen, om een arbitrale uitspraak af te dwingen of om opgelegde of billijke schadeloosstelling te vragen.

Scheidbaarheid. Indien één of meerdere delen van deze arbitrageovereenkomst volgens de wet ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden door een bevoegde rechtbank, dan is dit specifieke deel of zijn deze specifieke delen niet meer van kracht en wordt of worden die afgescheiden en blijft de rest van deze overeenkomst wel van kracht.

Recht op vrijstelling De partij tegen wie de claim wordt ingediend, kan afstand doen van één of meerdere delen van haar rechten en beperkingen die in deze overeenkomst worden vastgelegd. Een dergelijke vrijstelling is niet van invloed op de andere delen van deze overeenkomst.

Voortbestaan van de overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst zal bij beëindiging van uw relatie met Plarium in stand blijven.

Lagere rechtbank. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen u of Plarium individuele vorderingen indienen bij de lagere rechtbank.

Billijke schadeloosstelling als noodbesluit. Niettegenstaande het voorgaande kan elke partij beroep doen op een billijke nood-schadeloosstelling van een staats- of federale rechtbank om de status quo te handhaven in afwachting van de arbitrage. Een verzoek om voorlopige maatregelen te treffen wordt niet beschouwd als een vrijstelling van de andere rechten of verplichtingen die bepaald worden in deze arbitrageovereenkomst.

Vrijstelling van juryrechtspraak. DE PARTIJEN NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN CONSTITUTIONEELE EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR EEN RECHTBANK TE STAPPEN EN DAAR EEN RECHTSZAAK TE HOUDEN VOOR EEN RECHTER OF JURY. In plaats daarvan kiezen zij ervoor om alle claims en geschillen te beslechten door middel van arbitrage onder deze arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en goedkoper dan de regels die van kracht zijn in de rechtbank en staan slechts in zeer beperkte mate onder toezicht van een rechtbank. In het geval dat er een geschil ontstaat tussen u en Plarium in een staats- of federale rechtbank in een rechtszaak om een arbitrale uitspraak nietig te verklaren, af te dwingen of anderszins, NEMEN U EN PLARIUM AFSTAND VAN ALLE RECHTEN TOT EEN JURYRECHTSZAAK en kiest u ervoor om dat geschil door een rechter te laten beslechten. 

Vrijstelling van collectief of geconsolideerd beroep. ALLE CLAIMS EN GESCHILLEN BINNEN HET KADER VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST MOETEN OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET OP BASIS VAN EEN COLLECTIEVE ACTIE WORDEN BESLECHT OF GEPROCEDEERD, EN CLAIMS VAN MEER DAN ÉÉN KLANT OF GEBRUIKER KUNNEN NIET GEZAMENLIJK BESLECHT, GEPROCEDEERD OF GECONSOLIDEERD WORDEN MET DIE VAN EEN ANDERE KLANT OF GEBRUIKER.